Radon - vad är det egentligen?

Under hösten och vintern kommer vi att göra radonmätningar i många av våra fastigheter. Vad är radon egentligen och hur farligt är det? Vi reder ut begreppen.

Svarta runda dosor som används som radonmätare

Så här ser radonmätarna, som placeras ut i lägenheterna, ut.

Vad är radon?

Radon är en gas som varken luktar eller syns och kommer från berggrunden, hushållsvatten och byggnadsmaterial. Myndigheter i Sverige har satt upp ett referensvärde som innebär att radonhalten i inomhusluften inte bör överstiga 200 Bq/m3.

Varför mäter vi?

Som fastighetsägare har vi ett ansvar att mäta radonhalten i våra fastigheter med jämna mellanrum och vidta åtgärder för att minska den om halter över referensvärdet uppmäts.

Hur går mätningen till?

Radonhalten varierar under dygnet, från rum till rum, beroende på hur ventilationssystemet fungerar samt hur ofta hyresgästen vädrar. Mätningen behöver därför ske under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april när huset är som mest tillstängt under året och då mest radon kan komma in. Sedan räknas mätresultatet om till ett så kallat årsmedelvärde.

Mätningen utförs som en långtidsmätning, genom att två mätdosor placeras ut i lägenheten. Dessa ska sedan ligga kvar under ca två månader.

Vad händer om halterna är för höga?

Om det finns förhöjda radonvärden utreder man först orsaken och varifrån radonet kommer för att kunna vidta relevanta åtgärder. Oftast handlar åtgärderna om att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska, eftersom en god luftsättning är viktigt för att ventilera bort radongasen. På Östra Kyrkogatan har vi haft höga halter i vissa hus och där har vi borrat upp nya uteluftsventiler i väggarna, och verkar ha fått god effekt.

Hur farligt är det med radon?

Radon är framför allt skadligt i kombination med röknin och då handlar det om mycket långa exponeringstider, vi pratar tiotals år. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige orsakas av radon, vilket motsvarar ca 500 fall per år. Av dessa är ca 450 orsakade av rökning i kombination med radonexponering.


Senast uppdaterad