Papperspåse med matavfall.

Sopsortering

Att sopsortera är både enkelt och miljövänligt. Dina sopor kan innehålla farliga men också värdefulla ämnen, därför är det viktigt att du sorterar rätt. Större delen av de sopor som vi slänger i hushållssoporna idag kan återvinnas.

Om du källsorterar ditt avfall så hjälper du till att skydda miljön. På alla bostadsområden i Alfta och Edsbyn finns soprum med möjlighet till källsortering.

Vad är källsortering?

Källsortering innebär att man skiljer på olika typer av avfall, t.ex. plastförpackningar, glasförpack-ningar, lampor, tidningar, kartong och pappers-förpackningar, farligt avfall som oljor och färg-rester. Gamla förpackningar kan återvinnas och bli till nya förpackningar, glas blir nytt glas och kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst.

Hur ska mina sopor sorteras?

Läs mer om hur du sorterar dina sopor och se våra tips för bra källsortering. Se också filmen om hur du sorterar dina matrester och andra sopor:

Sortera matresterna

Se filmen om källsortering:

Bättre källsortering i soprummen

Från 2015 förbättrar vi källsorteringen i våra soprum så att det blir lättare för er att sortera mera. Vi inför fler sopkärl för sopor som kan källsorteras och återvinnas. Sopkärlen för vanliga hushållssopor blir istället färre när vi börjar källsortera våra sopor mer.

Tydligare information i soprummen

Tydliga bilder och texter som visar vad som ska återvinnas finns vid varje sopkärl i soprummen, på både svenska och engelska.

I soprummen finns separata behållare för:

  • Hushållssopor
  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Farligt avfall

Senast uppdaterad